ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
هیات تحریریه
صاحب امتياز
:
 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مديرمسئول و سردبير: دکتر محسن خوش طینت

مدير داخلي: دكتر حسن گلمرادی

اعضای هیات تحریریه

 
 

دکتر محسن خوش طینت دکتر اکبر کمیجانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی استاد دانشگاه تهران
دکترغلامرضا مصباحی مقدم حمید تهرانفر
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) معاون نظارت بانک مرکزی
دکتر حسن سبحانی دکتر طهماسب مظاهری
 استاد دانشگاه تهران استادیار دانشگاه تهران
دکتر احمد شعبانی دکتر محمد طالبی
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکترمحمدحسين حسین زاده بحرینی دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار مؤسسه امام خمینی (ره)
  دکتر سیدعباس موسویان   دکتر علی صالح آبادی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
 دکتر محمدنقی نظرپور دکتر حسن گلمرادی
  دانشیار دانشگاه مفید استادیار مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران