ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
درباره نشریه
 


فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

سال اول، شمارة یک، تابستان 94

صاحب امتياز: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مديرمسئول و سردبير: دکتر محسن خوش طینت

مدير داخلي: دكتر حسن گلمرادياين نشريه براساس مجوز شماره 94/10280 مورخ دوازده مرداد 1394 هیئت نظارت بر مطبوعات
وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی درباره انتشار فصلنامه پژوهشی مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
منتشر می­ شود.

درج مطالب در اين نشريه لزوماً منعکس کنندة نظر مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نيست.
نقل مطالب با ذکر منبع مجاز است.