ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
محورهای همایش


هم‌افزايي دانشگاه‌ها و بانك‌ها در توسعه بانكداري مجازي


 

 

محورهاي اصلي و فرعي همايش 

 

 

 

الف) هم افزايي دانشگاه و صنعت بانكداري در توسعه بانكداري مجازي راهكارهاي اجرايي براي هم‌افزايي دانشگاه‌ها و بانك‌ها در توسعه بانكداري مجازي


 جايگاه و نقش دانشگاه‌ها در پياده‌سازي و توسعه بانكداري مجازي


  جايگاه و نقش شركت‌هاي دانش بنيان در پياده‌سازي و توسعه بانكداري مجازي
 


  جايگاه و نقش مراكز علمي و پژوهشي در پياده سازي و توسعه بانكداري مجازي


  بسترهاي توليد علم و تربيت نيروي انساني متخصص در دانشگاه‌ها براي توسعه
 
بانكداري مجازي
 


 الگوهاي موفق تعامل صنعت بانكداري و مراكز علمي و پژوهشي به منظور استفاده 

از فناوري‌هاي نوين و ارائه راهكار براي تطبيق و بومي‌سازي آن در كشور.


 

 ب) بانكداري مجازي: مفاهيم، زيرساخت و توسعه

 


 گذار از بانكداري سنتي به بانكداري مجازي: الزامات، راهكارها و فرآيندها

  زير ساخت‌هاي مورد نياز براي پياده سازي و توسعه بانكداري مجازي


  چالش‌هاي پياده‌سازي بانكداري مجازي در ايران

·          حوزه فني و ارتباطي

·         حوزه قانوني و حقوقي

·         حوزه فرهنگي، اجتماعي و آموزشي


 الگوهاي موفق پياده‌سازي و توسعه بانكداري مجازي در ساير كشورها و ارائه راهكار
 
براي تطبيق و بومي‌سازي آن در كشور


 ارائه پيشنهاد به منظور توسعه بانكداري مجازي با تاكيد بر لحاظ نمودن آن در تدوين
 
برنامه ششم توسعه

 

  آينده نگاري بانكداري مجازيPowered by AtenaHamayesh